Kaj je virtualni darilni bon NK Olimpija?
Darilni bon NK Olimpija je po svojem načinu delovanja predplačniška kartica oziroma kartica dobroimetja. To torej ni kreditna ali debetna kartica, ki bi bila vezana na vaš bančni račun. Prav tako ta kartica ni vezana na vašo zaposlitev, prihodke, status in podobno. Za nakupe vstopnic boste vi, ali pa tisti, ki mu boste predplačniško kartico podarili oziroma zaupali, lahko zapravili samo toliko denarja, kolikor vam dopušča višina vašega dobroimetja. Takšen način delovanja vam zagotavlja popoln nadzor nad porabo vašega denarja na dobroimetju, po drugi strani pa vam spletne nakupe celo olajša in poenostavi. Kupovanje preko spleta namreč postavlja pri plačevanju s kreditnimi in plačilnimi karticami pred končne uporabnike vse več varnostnih zahtev in omejitev (na primer uporaba elektronskega ključa za generiranje potrditvenih kod), saj skušajo banke s takšnimi ukrepi preprečiti oziroma omejiti zlorabe.

Kako pridobite darilni bon NK Olimpija?
Zelo preprosto. Registrirajte se na spletnem portalu https://shop.nkolimpija.si/si/prijavite-se.html, zatem pa na enega od omogočenih načinov – na primer preko vaše spletne banke - naložite na vaš virtualni spletni račun poljubni znesek denarja. Prvi nakup boste lahko opravili naposredno po vplačilu dobroimetja. Ob nakupu darilnega bona NK Olimpija prejmete številko vašega bona in PIN za dostop do vašega dobroimetja. Spletni servis vam omogoča, da PIN lahko kadarkoli zamenjate.

Kako napolnite darilni bon?
Za polnjenje darilnega bona greste v moj račun in na desni strani kliknite kartica dobroimetja. Vpišite številko vaše kartice in vašo PIN kodo nato se prijavite in napolnite kartico s poljubnim zneskom.

Kako kupujete z darilnim bonom NK Olimpija?
Nakup je hiter, varen in enostaven. Prijavite se na spletni portal in izberite želen artikel oziroma vstopnico/paket. Na strani za plačevanje nakupa izberite možnost 'Kartica dobroimetja' in to je vse. Prav tako je koriščenje darilnega bona mogoče fizično na dan tekme na prodajnem mestu, za kar potrebujete samo številko darilnega bona oziroma vaš virtualni bon, opremljen s pripadajočo kodo.

Kaj pa varnost?
Vaše dobroimetje na vašem spletnem računu je povsem varno, do njega pa lahko dostopate in ga koristite le vi ter vsi tisti, ki ste jim zaupali PIN za dostop do vašega spletnega računa. Aktualno stanje vašega dobroimetja ter kronologijo njegove porabe lahko v vsakem trenutku preverite preko spletne storitve.

Oblika darilnega bona NK Olimpija
Darilni bon NK Olimpija je v virtualni (digitalni) obliki.

Splošni pogoji uporabe darilnega bona
Darilni bon NK Olimpija (darilna kartica, kartica dobroimetja) se izdaja v virtualni obliki. Uporabniki lahko na kartico naložijo poljubno vrednost dobroimetja, ki jo lahko koristijo za vse nakupe izključno na spletnem portalu https://shop.nkolimpija.si/si/celotna-ponudba.html, kot tudi fizično na dan tekme na prodajnem mestu. Stanje na kartici lahko uporabnik preveri v svojem računu. Veljavnost darilnega bona NK Olimpija je eno leto od zadnje uporabe (polnjenja ali uporabe za plačilo). V primeru, da darilni bon NK Olimpija ni bila uporabljen 1 leto, dobroimetje na bonu poteče. Za izgubljene ali ukradene kartice ne vračamo dobroimetja. Vrednost dobroimetja ni možno zamenjati za izplačilo gotovine.


What is a virtual gift card for NK Olimpija?
The NK Olimpija gift card is a pre-paid card or a debit card according to its mode of operation. So it's not a credit or debit card linked to your bank account. Also, this card is not tied to your employment, income, status, etc. For ticket or articles purchases, you, or the person to whom you give or entrust the prepaid card, will only be able to spend as much money as your balance allows. This mode of operation gives you complete control over the use of your money on credit, and on the other hand, it even makes online shopping easier and simpler for you. Buying online places more and more security requirements and restrictions on end users when paying with credit and payment cards (for example, the use of an electronic key to generate confirmation codes), as banks try to prevent or limit abuse with such measures.

How do you get a gift card voucher for NK Olimpija?
Very simple. Register on the online portal https://shop.nkolimpija.si/en/login.html, and then load any amount of money into your virtual online account using one of the available methods - for example through your online bank. You will be able to make your first purchase directly after paying the credit. When you buy a NK Olimpija gift card, you receive your gift card number and PIN to access your balance. The online service allows you to change your PIN at any time.

How to load debit of a gift card voucher?
To load credit to a gift card, go to my account and click on the gift card on the right. Enter your card number and your PIN code, then log in and load the card with any amount..

How do you buy with a NK Olimpija gift card?
The purchase is fast, safe and easy. Log in to the online portal and select the desired item or ticket/package. On the checkout page, select the 'Gift card' option and that's it. It is also possible to use the gift card physically on the day of the match at the point of sale, for which you only need the number of the gift card or your virtual voucher equipped with the corresponding code.

What about security?
Your balance in your online account is completely secure and can only be accessed and used by you and anyone you have trusted with your PIN to access your online account. You can check the current status of your credit and the chronology of its use at any time via the online service.

NK Olimpija gift card voucher form
The NK Olimpija gift card is in virtual (digital) form.

General conditions of use of the gift card
The NK Olimpija gift card (debit card) is issued in virtual form. Users can load any amount of credit on the card, which can be used for all purchases exclusively on the online portal https://shop.nkolimpija.si/en/shop.html, as well as physically on the day of the match at the point of sale. The user can check the balance on the card in his account. The NK Olimpija gift card is valid for one year from the last use (top-up or use for payment). If the NK Olimpija gift card has not been used for 1 year, the credit on the voucher expires. We do not refund credit for lost or stolen cards. The credit value cannot be exchanged for a cash payment.